Chi tiết

Phát Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Sinh viên có thể tải về và xem danh sách đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo đường dẫn sau:

- Lớp K383C/18 năm 2019

- Lớp K389A/19 năm 2020

- Lớp K400D/20 năm 2021

- Lớp K411A/21 năm 2022

Các thông báo khác