Chi tiết

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Sinh viên có thể tải về và xem Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 theo đường dẫn sau:

- File PDF

Lưu ý:

- Sinh viên xem lịch thi chi tiết của mình trên cổng thông tin tín chỉ theo địa chỉ: http://daotao.hcc2.edu.vn/

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi, thì liên hệ phòng đào tạo (thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.

Các thông báo khác