Chi tiết

Cấp tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin điện tử cho sinh viên khóa 2022

Sinh viên tải về, xem Thông báo và Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử theo đường dẫn sau:

- Thông báo Cấp tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin điện tử cho sinh viên khóa 2022