Chi tiết

Kế hoạch đào tạo chi tiết năm học 2022-2023

Sinh viên có thể tải về và xem Kế hoạch đào tạo chi tiết năm học 2022 - 2023 theo đường dẫn sau:

- Kế hoạch đào tạo chi tiết năm học 2022 - 2023 (File PDF)

Sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020 (học theo chương trình cũ) có thể xem Danh mục học phần thay thế chương trình đào tạo khóa 2021 để nắm bắt rõ hơn thông tin mở lớp theo từng học kỳ và sắp xếp thời gian đăng ký môn học để hoàn thành chương trình học của mình:

- Danh mục học phần thay thế chương trình đào tạo khóa 2021 (File PDF)

 

* Lưu ý:

- Sinh viên lưu lại Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2022-2023 để nắm bắt được thời gian nghỉ Lễ, Tết, thời gian học Giáo dục quốc phòng và An ninh, thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp,... Để sắp xếp thời gian biểu phù hợp.

Các thông báo khác