Chi tiết

Đường dẫn điểm danh thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Sinh viên tải về và xem Đường dẫn điểm danh thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo đường dẫn sau:

- File Excel

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)