Chi tiết

Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận GDQP&AN Đợt tháng 9/2020 và tháng 11/2021

Sinh viên tải về và xem Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đợt tháng 9/2020 và tháng 11/2021 theo đường dẫn sau:

- Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đợt tháng 9/2020 (file PDF)

- Danh sách Sinh viên cấp Giấy Chứng nhận Giáo dục Quốc phòng & An ninh Đợt tháng 11/2021 (file PDF)

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)