Chi tiết

Nhận Bằng Tốt nghiệp tạm thời đợt tháng 11 năm 2021

Sinh viên có thể tải về và xem Quyết định và Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2021 theo đường dẫn dưới đây:

- Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy tín chỉ và hệ Cao đẳng Liên thông chính quy tín chỉ đợt Tháng 11/2021 Khóa 2015, 2016 (file PDF)

- Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy tín chỉ và hệ Cao đẳng Liên thông chính quy tín chỉ đợt Tháng 11/2021 Khóa 2017, 2018, 2019 (file PDF)

- Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Trung câp1 chính quy tín chỉ đợt Tháng 11/2021 Khóa 2018, 2019 (file PDF)

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)