Chi tiết

Cấp tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin điện tử cho sinh viên khóa 2021

Sinh viên có thể tải và xem Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử theo đường dẫn dưới đây:

- File PDF

 

 

 

Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)