Chi tiết

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học bù các học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp từ ngày 06/12/2021

LƯU Ý:
- Trên tài khoản của sinh viên chỉ hiển thi tên giảng viên hướng dẫn 1.
- Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn 1 theo số điện thoại trước ngày 06/12/2021 để nhận Đề cương và nhiệm vụ thực tập.
- Sinh viên cần giấy giới thiệu thì liên hệ với giảng viên hướng dẫn của mình để được hỗ trợ.
- Sinh viên nào không thể tham gia thực tập trực tiếp được vì lý do chính đáng (bị mắc Covid-19, đang bị cách ly, phong tỏa,...) thì viết ĐƠN XIN HOÃN THỰC TẬP và giấy tờ chứng minh kèm theo về khoa/bộ môn/trung tâm đào tạo của mình để tập hợp gửi về phòng Đào tạo trước ngày 10/12/2021.
 
 
Các thông báo khác
Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 năm 2022 (04/20/2022 09:37:44)